TULE RAAMATUKOKKU

E 08:00 - 15:00
T- R 08:00 - 18:00
L 10:00 - 14:00
P SULETUD

SÜNDMUSED

18. DETSEMBER

Päkapikunädal

01. DETSEMBER

Käsitöö näitus-müügid raamatukogus

20. NOVEMBER kell 12:15

Lugemispesa

17. NOVEMBER kell 10:30

Lauakalendri meisterdamise töötuba

08. NOVEMBER

Näitus-müük "Ruuduliste hõim"

RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

Vastu võetud 17.11.2014 nr 13
jõustumine 01.01.2015
Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse 16. paragrahvi alusel.


§ 1. Reguleerimisala
Käesolev eeskiri kehtib Paikuse Raamatukogus (edaspidi raamatukogu) ning selle laenutuspunktis Seljametsas.
§ 2. Lahtioleku ajad
(1) Raamatukogu Paikusel on avatud esmaspäeviti 8.00 kuni 15.00, teisipäevast reedeni 8.00 kuni 18.00 ja laupäeviti 10.00 kuni 14.00.
(2) Iga kuu viimane tööpäev on raamatukogutöötajate sisetööpäev ning sel ajal on raamatukogu külastajatele suletud.
§ 3. Teeninduse korraldus
(1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, välja arvatud eeskirja 4. paragrahvi 3. ja 5. lõikes nimetatud juhul.
(2) Raamatukogu laenutab soovijaile trükiseid, auviseid ja teisi teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju ning annab informatsiooni.
(3) Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohapeal kasutamine ja koju laenutamine) on tasuta.
(4) Eriteenused (printimine, kopeerimine) on tasulised, tasu määrab Paikuse Vallavalitsus.
(5) Raamatukogu annab informatsiooni raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta ja soovikorral tellib puuduva teaviku RVL-i kaudu lugeja kulul.
(6) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis isikut tõendava dokumendi alusel järgmiste andmetega:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) sünniaeg;
3) isikukood;
4) elukoha aadress;
5) telefoninumber;
6) märge lugejarühma kohta: (kas lugeja on täiskasvanu või kuni 16- aastane laps),
kusjuures § 3 lõikes 6 toodud isiku- ja kontaktandmeid kasutatakse üksnes lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks, sealhulgas teavikute tagastamispäeva möödumisel meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks, ning statistilise analüüsi tegemiseks.
(7) Lugejaks registreerimisel teeb raamatukogutöötaja lugejale teatavaks käesoleva eeskirja.
(8) Igal aastal registreeritakse lugejad nende esimesel raamatukogu külastusel ümber, kontrollitakse ja täpsustatakse lugejaandmed ning vajadusel parandatakse need. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.
(9) Lugejalt, kes ei ela ega tööta Paikuse vallas, võib nõuda teavikute koju laenutamisel tagatist, mille kohta annab raamatukogu kviitungi. Tagatise suuruseks on teaviku hind raamatukogu direktori hinnangul, kuid mitte vähem kui 20 eurot. Kui lugeja tagastab kõik teavikud õigeaegselt, makstakse talle kviitungi esitamisel tagatisraha tagasi.
(10) Koju ei laenutata erilise väärtusega raamatuid, lugemissaalis kasutatavaid teavikuid ega perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.
(11) Koju laenutatavate teavikute arv perioodiliste väljaannete osas ei ole piiratud, muude teavikute osas on ülempiiriks 5 teavikut. Trükise tagastamistähtaeg on 21 päeva. Auvise tagastamistähtaeg on 3 päeva. Perioodika tagastamise tähtaeg on 7 päeva. Tagastamistähtaega saab pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.
(12) Lugeja vastutab laenutatud teaviku eest selle tagastamiseni. Teavikute tagastamisel teeb raamatukoguhoidja selle kohta märke.
(13) Kui lugeja soovib, pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse sellest huvitatud lugejale järjekorra alusel ning antakse teavikule järele tulemiseks tähtaeg 7 päeva. Kui lugeja reserveeritud teavikule 7 päeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.
(14) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi, millele on juurdepääs üksnes teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel ning mida kasutatakse:
1) lugeja isiku tuvastamiseks;
2) teenuste osutamiseks;
3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
(15) Paikuse valla elanikele, kes soovivad kasutada raamatukogu teenuseid, kuid tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldavad rahvaraamatukogu töötajad koostöös sotsiaaltöötajatega tasuta koduteeninduse.
§ 4. Lugeja vastutus
(1) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel kontrollima selle korrasolekut ja rikkumistest raamatukoguhoidjale kohe teatama.
(2) Lugejal on keelatud teavikut teisele isikule edasi anda.
(3) Tagastamistähtaja möödudes saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse. Meeldetuletuse postikulud tasub lugeja.
(4) Tähtajaks tagastamata teaviku iga üle tähtaja läinud päeva eest on raamatukogul õigus nõuda viivist 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Enne viivise tasumist lugejale teisi teavikuid ei laenutata.
(5) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral tuleb lugejal tasuda kahekordses suuruses selle hind, lähtudes teaviku tegelikust väärtusest raamatukogu direktori hinnangul, või asendada see samaväärse raamatuga, mille raamatukogu direktor on sisult ja väärtuselt samaväärseks tunnistanud. Taasköitmist vajavate raamatute köitmiskulud tasub selle lõhutult tagastanud lugeja. Alaealiste poolt tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad.
(6) Raamatukogu võib lugejalt, kes ei ole 4. paragrahvi 3. või 4. lõikes nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, ära võtta raamatukogu kasutamise õiguse kuni üheks aastaks.
(7) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 4. ja 5. nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks tasumata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral.
(8) Ettepanekud raamatukoguteeninduse korralduse kohta võib teha raamatukogu direktorile.
§ 5. Määruse jõustumine
(1) Paikuse Vallavolikogu 15. detsembri 2008.a määrus nr 23 „Paikuse Raamatukogu kasutamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2015.a.

Mait Talvoja
Volikogu esimees