TULE RAAMATUKOKKU

E 08:00 - 15:00
T- R 08:00 - 18:00
L 10:00 - 14:00
P SULETUD

SÜNDMUSED

18. DETSEMBER

Päkapikunädal

01. DETSEMBER

Käsitöö näitus-müügid raamatukogus

20. NOVEMBER kell 12:15

Lugemispesa

17. NOVEMBER kell 10:30

Lauakalendri meisterdamise töötuba

08. NOVEMBER

Näitus-müük "Ruuduliste hõim"

PAIKUSE RAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

Vastu võetud 17.11.2014 nr 12
Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.


§ 1. Reguleerimisala
Käesoleva määrusega on reguleeritud Paikuse Raamatukogus (edaspidi raamatukogu) ülesanded, juhtimise korraldus ja muud raamatukogu tegevuse korraldamise olulised küsimused.
§ 2. Raamatukogu juriidiline staatus
Paikuse Raamatukogu on Paikuse Vallavalitsuse hallatav asutus.
§ 3. Teenindusala
(1) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille teeninduspiirkonnaks on Paikuse vald.
(2) Raamatukogu kogu on koostiselt universaalne.
(3) Raamatukogu asub Paikuse alevis aadressil Paide mnt 19.
§ 4. Tegevuse üldised alused
(1) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas rahvaraamatukogu seadusest, Paikuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrustest ja otsustest ning Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määrustest ja korraldustest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.
(2) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Paikuse Vallavolikogu.
(3) Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavolikogu.
(4) Raamatukogul on oma alaeelarve Paikuse valla eelarves.
(5) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja võib olla vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.
§ 5. Eesmärk ja ülesanded
(1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
(2) Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) teenindab Paikuse valla elanikke;
2) täidab Paikuse Põhikooli kooliraamatukogu ülesandeid põhikogu osas;
3) kogub, komplekteerib, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid;
4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud raamatukogude vahelise laenutuse kaudu;
5) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud kirjanduse ja muud dokumendid ning koostab kataloogid info saamiseks nende kohta;
6) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
7) korraldab raamatukogutöö arvestust, aruandlust ja analüüsi;
8) kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavat kirjandust ja muud ainestikku;
9) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
10) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
11) hangib oma ülesannete täitmiseks vajalikke erivahendeid ja -materjale;
12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
(3) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
1) moodustada oma ülesannete täitmiseks osakondi ja muid struktuuriüksusi;
2) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (kopeerimine jne);
3) saada oma tööks vajalikku informatsiooni kõikidelt Paikuse valla asutustelt tasuta;
4) täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;
5) sõlmida oma ülesannete täitmiseks oma eelarve piires oma nimel lepinguid;
6) vallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
7) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.
§ 6. Juhtimine
(1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.
(2) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.
(3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.
(4) Direktor:
1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
2) võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud ja täidab muid tööandja ülesandeid;
3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
4) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
5) esindab raamatukogu;
6) tagab raamatukogu valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukoguga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
8) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.
§ 7. Nõukogu
(1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta kohalikule omavalitsusele ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kolmeliikmeline nõukogu.
(2) Nõukogu pädevuses on:
1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukava kohta;
3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.
(3) Nõukogu nimelise koosseisu kinnitab vallavalitsus.
(4) Nõukogu valib endi hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
(5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse teisi spetsialiste.
(6) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas.
(7) Nõukogu töövormiks on koosolek.
(8) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget.
(9) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks liiget.
§ 8. Raamatukogu kasutamise eeskiri
(1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu ja mille igale lugejale teatavaks tegemise korraldab raamatukogu direktor.
(2) Raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatakse viivise võtmise ja rikutud või tagastamata teaviku eest tasumise kord.
(3) Raamatukogu poolt osutatavate eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus ja tagab raamatukogus väljapaneku (avalikustamise) raamatukogu direktor.
(4) Raamatukogu lahtiolekuaeg kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.
§ 9. Finantseerimine, vara, aruandlus ja järelevalve
(1) Raamatukogu finantseeritakse:
1) vallaeelarvest;
2) riigieelarvest;
3) annetustest;
4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
(2) Vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel lähtub raamatukogu vallavolikogu kehtestatud korrast, teavikute mahakandmisel vallavalitsuse kehtestatud korrast.
(3) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.
(4) Raamatukogu põhimäärusejärgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.
(5) Raamatukogu raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.
§ 10. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.
§ 11. Rakendussätted
(1) Paikuse Vallavolikogu 16.06.1999 määrus nr 6 „Paikuse Raamatukogu põhimääruse ja raamatukogu teeninduspiirkonna kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Käesoleva määruse § 5 lõike 2 punkt 2 jõustub 1. jaanuarist 2015.

Mait Talvoja
Volikogu esimees