TULE RAAMATUKOKKU

Raamatukogu lahtiolekuajad:

E-R 8:00-18:00
L 10:00-14:00
P suletud

Tel. 445 5225
Kuu viimasel reedel raamatu-kogu suletud!

SÜNDMUSED

30. MAI kell 10:15

Lugemisisu lõpetamine

11. MAI kell 13:10

LUGEMISPESA

10. MAI kell 13:10

LUGEMISPESA

02. MAI

Paikuse kooli õpilaste käsitöö näitus

21. OKTOOBER kell 8:45

KAISUKARU SÜNNIPÄEV - 3B

RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

01.05.2018 on Paikuse Raamatukogu Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu
Raamatukogu kasutamise eeskiri:

Väljaandja:
Pärnu Linnavolikogu

Akti liik:
määrus

Teksti liik:
algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:
04.06.2018

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Hetkel kehtiv

Avaldamismärge:
RT IV, 01.06.2018, 4

Haruraamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 24.05.2018 nr 23


Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev haruraamatukogude kasutamise eeskiri reguleerib Pärnu Keskraamatukogu Aruvälja, Audru, Jõõpre, Lavassaare, Lindi, Pootsi, Tõhela, Tõstamaa ja Paikuse raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldust, lugeja õigusi ja kohustusi.

§ 2. Teenused

(1) Raamatukogu põhiteenused (teavikute kojulaenutus, kohapeal kasutamine ja juurdepääs üldkasutatavale andmesidevõrgule) on tasuta.

(2) Raamatukogu laenutab lugejaile teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju, annab informatsiooni, võimaldab avalike andmebaaside ja interneti kasutamist.

(3) Raamatukogu eriteenused (printimine, kopeerimine, skaneerimine) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3. Lugejaks registreerimine

(1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav isikukoodi ja fotoga dokument. Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga). Õpilane registreeritakse lugejaks õpilaspileti alusel.

(2) Lugejaks registreerimisel kantakse elektroonilisse andmebaasi:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoha aadress;
4) telefoninumber;
5) e- posti aadress;
6) alaealisel lugejal lisaks vanema kontaktandmed;
7) lugejarühm.

(3) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärgil. Kolmandatele osapooltele andmeid ei väljastata, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

(4) Registreerimisel tutvub raamatukogu lugeja käesoleva eeskirjaga.

(5) Lugejaks registreerimisel väljastab raamatukogu nimelise lugejapileti ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

(6) Raamatukogu kasutajaid teenindatakse isikut tõendava dokumendi või lugejapileti esitamisel.

(7) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine, raamatuvõlglasi ümber ei registreerita.

(8) Oma isikuandmete muutumisest tuleb lugejal sellest teavitada raamatukogu.

§ 4. Lugejateenindus

(1) Lugejal on võimalus tasuta kasutada internetiühendusega arvuteid. Printimine tuleb eelnevalt raamatukoguhoidjaga kokku leppida. Tasumine toimub vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale.

(2) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta on info elektronkataloogis.

(3) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaeg on 30 päeva, Paikuse raamatukogus 21 päeva, jooksva kuu ajakirjad on kohalkasutuseks. Enamnõutavatel teavikutel võib laenutustähtaega lühendada.

(4) Tähtajaks tagastamata teaviku iga üle tähtaja läinud päeva eest on raamatukogul õigus nõuda viivist 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Enne viivise tasumist lugejale teisi teavikuid ei laenutata.

(5) Tagastamistähtaega võib pikendada, kui teavikule ei ole järjekorda. Pikendada saab ka telefoni, e-posti teel või kasutades lugeja portaali www.lugeja.ee.

(6) Lugejatel ei ole õigust laenutada teavikuid edasi teistele isikutele.

(7) Kui lugeja soovib, pannakse ta väljalaenutatud teavikule järjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse lugejale telefoni või e-posti teel. Kui lugeja teavikule 5, Paikuse raamatukogus 7 tööpäeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele lugejale.

(8) Raamatukogus puuduva teaviku saab lugeja tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. Tellitud teaviku tagasisaatmise postikulu maksab lugeja.

§ 5. Lugeja kohustused

(1) Raamatukogu teenuste kasutaja suhtub heaperemehelikult temale ajutiselt kasutada antud varasse ja väldib selle kahjustamist. Teaviku rikkumisest või hävimisest peab teavitama raamatukoguhoidjat.

(2) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama sisult ja hinnalt samaväärsega või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Kuni 1992. a ilmunud teaviku eest tuleb tasuda teaviku tegeliku väärtuse järgi, arvestamata kaanehinda. Alaealiste tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem või eestkostja.

(3) Laenutustähtaja ületamisel saadab raamatukogu lugejale e-kirja või teavitab telefoni teel.

(4) Enne võlguolevate teavikute tagastamist uusi teavikuid ei laenutata.

(5) Lugejailt, kes ei täida nimetatud kohustusi, võetakse teavikute laenamise õigus kuni üheks aastaks.

(6) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega rikkuda avalikku korda raamatukogus.

§ 6. Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:
1) Audru Vallavolikogu 08.05.2014 määrus nr 18 „Audru valla raamatukogude ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri“;
2) Paikuse Vallavolikogu 17.11.2014 määrus nr 13 „Paikuse raamatukogu kasutamise eeskiri“;
3) Tõstamaa Vallavolikogu 17.11.2006 määrus nr 26 „Tõstamaa valla raamatukogu kasutamise eeskiri“.

§ 7. Jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


Andres Metsoja
volikogu esimees